Thursday, 4 February 2016

Tặng Vệ Bát xử sĩ 贈衛八處士 (Đỗ Phủ 杜甫)


漿 


Tặng Vệ Bát xử sĩ Đỗ Phủ

nhân sanh bất tương kiến, động như sâm dữ thương. kim tịch phục hà tịch, cộng thử đăng chúc quang. thiếu tráng năng ki thì, mấn phát các dĩ thương. phỏng cựu bán vi quỷ, kinh hô nhiệt trung tràng. yên tri nhị thập tái, trùng thướng quân tử đường. tích biệt quân vị hôn, nhi nữ hốt thành hàng. di nhiên kính phụ chấp, vấn ngã lai hà phương. vấn đáp nãi vị dĩ, khu nhi la tửu tương. dạ vũ tiễn xuân cửu, tân xuy gián hoàng lương. chủ xưng hội diện nan, nhất cử lũy thập trường. thập trường diệc bất túy, cảm tử cố ý trường. minh nhật cách san nhạc, thế sự lưỡng mang mang.
 
Tặng Vệ Bát xử sĩ
Đỗ Phủ

Đời người chẳng được gặp nhau,
Sâm Thương chia biệt biết sao bây giờ
Cùng anh dưới ngọn đèn xưa
Tuổi xanh ai có mấy mùa hỡi ơi
Tóc đen nay đã trắng rồi
Hỏi thăm bạn cũ lắm người ra ma
Đau lòng đứt ruột kêu la
Hai mươi năm đã trôi qua ai ngờ
Lại về dưới mái nhà xưa
Nhớ anh ngày đó vẫn chưa vợ mà
Bây giờ con cái xếp ra
Chắp tay kính cẩn chào cha khác gì
Hỏi rằng ở xứ nào về
Nói chưa xong đã giục đi dọn bàn
Rượu bày thức uống xênh xang
Mưa đêm ra cắt đôi hàng hẹ xuân
Cơm vừa thổi, độn kê vàng
Bảo rằng gặp gỡ muôn vàn khó khăn
Tay nâng mười chén uống tràn
Vẫn chưa say được can tràng của tôi
Cảm thương ý tứ bồi hồi
Ngày mai lại cách núi đồi quan san
Cuộc đời đôi bạn mênh mang

 

(ĐTK dịch)
No comments:

Post a comment